ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
Moderate Class More Knowledge